การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

13 ม.ค. 2022 08:40:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ดองกำเม็ด 382

เมือวันที่ 11 มกราคม 2565 นายคำวงษ์ จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (4) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (5) กิจกรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม หน่วยงานด่านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายคำวงษ์ จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ อบต.ดองกำเม็ด เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้ มีคุณธรมและความโปร่งใสต่อไป