ปรับปรุงล่าสุด 1 ก.ย. 2022 02:58:54 1,143


 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ"

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

  1. ส่งแสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
  2. ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและมีรายได้เพิ่มขึ้น
  3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีคณุธรรมจริยธรรม

เป้าประสงค์ (Goal)

เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

  1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. พัฒนาความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  4. พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  5. พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. พัฒนาพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรและขุมชน