ปรับปรุงล่าสุด 27 ต.ค. 2022 08:49:47 908

อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ

 

   งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา  งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น  2  งาน   ดังนี้

(1)  งานบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย

           - งานบริหารทั่วไป

           - งานบริหารการศึกษา

           - งานวางแผนและสถิติ

           - งานการเงินและบัญชี

           - งานนิเทศและการศึกษา

           - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

           - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 (2)  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย

           - งานกิจการศาสนา

           - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

           - งานกิจการเด็กและเยาวชน

           - งานกีฬาและสันทนาการ

           - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย