ปรับปรุงล่าสุด 18 ก.ค. 2022 02:09:40 1,297

 

ประวัติความเป็นมา

 

      "ดองกําเม็ด" เป็นภาษาพื้นเมือง หมายความว่า "ด้ามมีด" ตำบลดองกําเม็ด เป็นตําบลหนึ่งใน 22 ตำบล ในเขตปกครองของอําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอําเภอ ประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 50 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นขึ้นได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่างๆ ขึ้นเป็น "ตําบลดองกําเม็ด" โดยตั้งชื่อตําบลจํากชื่อ "บ้านดองกําเม็ด" หมู่ที่ 5 ได้รับการประกาศจาก กระทรวงมหาดไทย ให้แยกเขตการปกครองเป็น ตําบลดองกําเม็ด มีผลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2514 ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตําบลในท้องที่ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ลง วันที่ 28 กันยายน 2514 และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตําบลดองกําเม็ด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 และปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตําบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 เดิมมี 10 หมู่บ้าน ภายหลังได้แยกหมู่บ้านอีก 1 หมู่ รวมเป็น 11 หมู่ ในปัจจุบัน