ปรับปรุงล่าสุด 27 ต.ค. 2022 08:19:03 969

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

 

สมาชิกสภา อบต. มีหน้าที่ดังนี้

    1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

    2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

    3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

    4. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม