ปรับปรุงล่าสุด 27 ต.ค. 2022 08:47:24 837

อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

 

     การคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1.งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน

2.งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ