ประกาศเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหหน้าที่ (No Gift Policy)