สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565