สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565