ประกาศเจตนารมณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เรื่อง ต่อต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น