โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรี ขยับกายสบายชีวัน ตำบลดองกำเม็ด