แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

20 ส.ค. 2021 09:00:00 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดองกำเม็ด 380

 องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงประชาสัมพันธ์มา เพื่อมาทราบโดยทั่วกัน