รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565