รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565