รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566