รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565