รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566