ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5