ประกาศตรวจสอบตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 ก.ย. 2020 09:00:00 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดองกำเม็ด 265

 

 

 

 

 

ประกาศตรวจสอบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ขอแจ้งให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบบัญชีแนบท้าย หาก ภดส.3 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ดจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความจริง ขอให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องแก้ไขแบบบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ให้ถูกต้องภายใน 15 วัน