กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566